Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hướng dẫn cài đặt và cập nhật phần mềm quản lý nội dung OpenCMS từ 9.5 đến 11.0.1 trên Ubuntu

Keyword: How to install and upgrade OpenCMS (Java, Tomcat, MariaDB) on Linux, Debian,...
OpenCMS là phần mềm quản lý nội dung mã nguồn mỡ khá phổ biến, nhưng để cấu hình cài đặt và upgrade nó lên thì mình thấy rất ít guide hướng dẫn vì thế hôm nay mình xin phép hướng dẫn về vấn đề này, nhưng do khi cài OpenCMS thì nó cũng yêu cầu chúng ta cài thêm các môi trường sau (Java, Tomcat, MariaDB)
Vì vậy chúng ta sẻ làm từng bước như sau, trong quá trình chạy lệnh mình luôn sử dụng tài khoản root nên vì thế mình không cần bấm sudo nhưng nếu các bạn nào đang dùng tài khoản bình thường thì nhớ thêm sudo trước câu lệnh để được thực thi nha.

Bước 1: Thực hiện cài đặt Java

apt-get update -y && apt-get upgrade -y
apt install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre
Sau đó thực hiện check xem đã có tồn tài Java chưa nhé bằng câu lệnh sau
java -version

Bước 2: Thực hiện download và cài đặt Tomcat

Download Tomcat bằng câu lệnh sau
wget http://mirror.downloadvn.com/apache/tomcat/tomcat-9/v9.0.30/bin/apache-tomcat-9.0.30.tar.gz
hoặc truy cập vào trang chủ của nó chọn phiên bản Tomcat mới nhất và cài, dù sao thì link trên mình cũng lấy từ trang chủ của nó mà ra chứ đâu haha, nhưng mình nghĩ thời gian sẻ có nhiều phiên bản khác nên các bạn có thể lên đây và download về nhé Link
Nếu như file của bạn hiện màu đỏ như trên nghĩa là nó chưa được cấp quyền thực thi, vì vậy các bạn phải cấp quyền cho nó trước đã rồi thực hiện giải nén sau
chmod +x apache-tomcat-9.0.30.tar.gz
tar -xvf apache-tomcat-9.0.30.tar.gz
Di chuyển và tạo thư mục tomcat9 trong /opt nhé
mv apache-tomcat-9.0.30/ /opt/tomcat9
Tạo tài khoản tomcat để cấp quyền bằng câu lệnh sau:
useradd -r tomcat --shell /bin/false
chown -R tomcat /opt/tomcat9
Thực hiện cấu hình Tomcat như sau ta truy cập vào file tomcat-users.xml
vi /opt/tomcat9/conf/tomcat-users.xml
Ta thêm các cấu hình sau vào file tomcat với nội dung như bên dưới
<role rolename="manager-gui"/>
<role rolename="admin-gui"/>
<user username="admin" password="1234@abcd" roles="manager-gui,admin-gui"/>
Thực hiện tạo file tomcat.service để tiện trong việc tắt mở tomcat
vi /etc/systemd/system/tomcat.service
Với nội dung như sau:
[Unit]
Description=tomcat9
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=tomcat
Group=tomcat
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat9/tomcat9.pid
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat9
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat9
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
Environment="JAVA_OPTS=-Dfile.encoding=UTF-8 -Dnet.sf.ehcache.skipUpdateCheck=true -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:+UseParNewGC"
ExecStart=/opt/tomcat9/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat9/bin/shutdown.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Sau đó cấp quyền thực thi cho file service tomcat
chmod +x /etc/systemd/system/tomcat.service
Sau khi đã save lại cấu hình service phía trên chỉ cần chạy tiếp các câu lệnh sau để thực hiện load service và start service lên được
systemctl daemon-reload
systemctl start tomcat.service
systemctl restart tomcat.service
systemctl enable tomcat.service

Bước 3: Thực hiện download và cài đặt MariaDB Server

Nó được chạy bằng câu lệnh sau để cài đặt
apt-get install mariadb-server mariadb-client
Sau khi cài xong bạn sẻ cần start service lên trong đó cần chú ý 2 phiên bản là
  • Ubuntu 16.04 LTS:
systemctl stop mysql.service
systemctl start mysql.service
systemctl enable mysql.service
  • Ubuntu 17.10 và 18.04 LTS:
systemctl stop mariadb.service
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service
Sau đó chúng ta chạy lệnh cấu hình cho lần đầu sử dụng MariaDB
mysql_secure_installation
Khi chạy lệnh trên, nó sẻ hỏi bạn những câu hỏi sau, bạn cứ việc trả lời giống với hướng dẫn của mình là được, hoặc nếu nó yêu cầu Password khó thì cứ đặt 1 Password nào đó bạn muốn là được
  1.     Enter current password for root (enter for none): Just press the Enter
  2.     Set root password? [Y/n]: Y
  3.     New password: Enter password
  4.     Re-enter new password: Repeat password
  5.     Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  6.     Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  7.     Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
  8.     Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y
Restart lại MariaDB Server
systemctl restart mysql.service
Truy cập vào Database và tạo một Database cho OpenCMS để lát cho tiện connect
mysql -u root -p
Các câu lệnh sau để tạo Database
Tạo một Database:
CREATE DATABASE opencms;
Tạo User để gọi đến Database:
CREATE USER 'adopencms'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234@abcd';
Sau đó Grant User đến Database ta đã tạo:
GRANT ALL ON opencms.* TO 'adopencms'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234@abcd' WITH GRANT OPTION;
Cuối cùng là thực hiện save và thoát khỏi MySQL
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bước 4: Download và cài đặt OpenCMS 9.5

Tại sao lại Download phiên bản này là vì mình đang định lát hướng dẫn các bạn Upgrade nó lên luôn nên vì thế mình sẻ tải và cài đặt phiên bản nhỏ trước rồi lát thực hiện Upgrade lên 11.0.1
Chúng ta thực hiện Download bản 9.5 bằng câu lệnh sau
wget http://www.opencms.org/downloads/opencms/opencms-9.5.0.zip
Tiếp đến giải nén và cd vào folder vừa mới giải nén để check coi chúng ta có những gì trong đây nhé
unzip opencms-9.5.0.zip
cd opencms-9.5.0.zip
Tại đây ta chỉ cần di chuyển file opencms.war đến vị trí sau là được
mv opencms.war /opt/tomcat9/webapps/opencms.war
và cấp quyền cho tomcat sở hữu
chown tomcat:tomcat /opt/tomcat9/webapps/opencms.war
Sau đó thực hiện restart lại service nhé hehe
service tomcat restart
Giờ là quá trình quang trọng đây chúng ta truy cập vào địa chỉ IP của máy hoặc địa chỉ local nếu các bạn chưa bật tường lửa cho phép truy cập
http://10.0.1.135:8080/opencms/setup/
http://localhost:8080/opencms/setup/
Chọn Yes và Continue >>
Cứ Yes hết cho mình haha
Sau khi cài đặt xong bạn sẻ có được Web Service OpenCMS như hình phía dưới nhé, hehe vậy là xong phần cài đặt rồi đấy, giờ mới là phần quang trọng đây đó là phần Upgrade

Bước 5: Update và Upgrade OpenCMS từ thấp lên cao

Các bạn thực hiện tải file Upgrade của OpenCMS 11.0.1 bằng đường link sau hoặc cũng có thể lên trang chủ của nó tìm đi nhé nếu có version mới hehe
wget http://www.opencms.org/downloads/opencms/opencms-upgrade-to-11.0.1.zip
Sau khi tải xong ta copy vào thư mục chứ OpenCMS và thực hiện giải nén nhé nhưng trước khi giải nén thì tốt nhất nên backup 2 thư mục resourcesWEB-INF
cp opencms-upgrade-to-11.0.1.zip /opt/tomcat9/webapps/opencms
service tomcat stop
Giờ có thể an tâm giải nén rồi đó
unzip opencms-upgrade-to-11.0.1.zip
Sau đó chỉnh sửa file opencms.properties trong đường dẫn sau /opt/tomcat9/webapps/opencms/WEB-INF/config
tìm config sau và sửa lại thành true nhé
wizard.enabled=true
Save lại và restart lại service tomcat
service tomcat restart
Ta sẻ truy cập đường link sau: http://10.0.1.135:8080/opencms/update
không còn là Setup nữa giờ là Update nhé hehe
Tại đây cứ để Password mặc định của thằng OpenCMS đây là Password Login nếu bạn có đổi rồi thì thay thế và sửa vào còn mình thì do không đổi nên cứ là Admin và admin thôi
Tới đây coi chừng lỗi là do bạn không cấp quyền cho nó để nó chỉnh sửa file ak vì vậy truy cập vào folder opencms cấp quyền rồi mới cho continue được hihi
chmod -R 777 opencms
Quá trình Update sẻ diễn ra trong vài giây, ok chờ đợi là hạnh phúc nhé hehe
Bảng thông báo update thành công
Các bạn cứ connect vài lần bấm F5 đừng restart service vội nhé, vì nó chưa hoàn tất setup đâu khi nó hiện thị OpenCMS lên rồi thì chỉ cần vào đường dẫn sau để check lại: http://localhost:8080/opencms/opencms/login/ 
Ok giờ là nó đã Update lên 11.0.1 rồi đó nhưng chưa xong đâu bạn còn phải chỉnh sửa cấu hình lại file solr nữa, nếu như file solr của bạn được cấu hình mặc định thì trong WEB-INF/solr-update/ bản chỉ cần làm như sau, backup solr củ lại và cài đặt solr mới, nếu lỗi không thể truy cập được web nữa thì nên kiểm tra lại có lẽ file solr của bạn lỗi config rồi đấy, nên cẩn thận vì thế mình mới kêu các bạn backup lại trước khi update solr
mv solr solr.bak
cp -rf solr-update/ solr
Nhưng  ngược lại nếu như file solr của bạn đã được cấu hình các thứ rồi thì bạn cần làm thêm bước nữa là copy cấu hình file củ nằm ở folder conf.bak củ mà mình mới đổi tên trong /opt/tomcat9/webapps/opencms/WEB-INF/solr.bak/conf copy hoặc di chuyển chúng đến thư mục mới mà mình đã đã copy từ folder solr-update là /opt/tomcat9/webapps/opencms/WEB-INF/solr/configsets/default/conf sau khi đã copy qua lại xong truy cập đến file WEB-INF/config/opencms-search.xmltrue nó lên để open nó lên
Thực hiện xóa cache của version củ đi tại đường dẫn /opt/tomcat9/work/Catalina/localhost
Sau đó restart lại service hoặc start nó lên nếu đã stop
service tomcat restart
Các bạn cũng nên chú ý thêm đến phần jsp của đường link sau: /opt/tomcat9/webapps/opencms/WEB-INF/jsp/online/system vì rất có thể các bạn cần tùy chỉnh modules của chính bạn /opt/tomcat9/webapps/opencms/WEB-INF/jsp/online/system/modules/org.opencms.base/
Chúc các bạn thành công nhé
Nguồn: itblognote.com

Post a Comment

1 Comments

Vài lời muốn nói:
* Không được nhận xét thô tục bởi mình biết các bạn là những người văn minh.
* Pass giải nén mặt định là itblognote hoặc itblognote.com nếu có Pass khác thì mình sẽ ghim trong bài viết.
* Click vào quảng cáo và chia sẻ bài viết để mình có thêm động lực viết bài nhé.