Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label LinuxShow all
Chat với Gemini AI của Google trên Terminal Shell
Tạo và phân quyền cho user account RBAC trên Kubernetes
Lựa chọn chuẩn Cipher mong muốn trong Apache2
Không cho phép user sudo truy cập root bằng "sudo -i" và chặn sử dụng một số file bin
Hướng dẫn config ProxyPass đến HTTPS trong Apache2
Cài đặt và sử dụng Pritunl VPN để thực hiện VPN đến môi trường AWS Private trên Ubuntu
Hướng dẫn fix lỗi "Error: Failed to download metadata for repo 'AppStream': Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist" trên Centos
Cài đặt aws-vault trên ubuntu, wsl và config gpg trên user không có quyền sudo
Hướng dẫn cách chia nhỏ config file Krakend ra để dễ dàng quản lý
Hướng dẫn xây dựng "Shared Libraries" để có thể update Jenkinsfile, giúp mở rộng dễ hơn
Sử dụng nhiều tài khoản Git trong cùng một máy với SSH Key
Hướng dẫn fix lỗi Permission denied (publickey) của ssh
Hướng dẫn tạo Alert cho Grafana gửi đến Telegram
Gia hạn và tạo mới lại certificate cho kubernetes khi hết hạn
Tắt yêu cầu mật khẩu khi sử dụng lệnh sudo cho tài khoản thường trên Linux
Hướng dẫn chuyển đổi file đuôi ppk đến id_rsa và ngược lại cho việc sử dụng SSH Linux
Zsh kết hợp tmux thay thế terminal nhàm chán mặt định tốt nhất hiện nay
Chia sẻ code deployment ELK single sử dụng Kubernetes (K8S)
Phần 3: Hướng dẫn cài đặt K8S Dashboard GUI trên Node Master
Tạo Script tự động sync với Git Repo trên Ubuntu và quản lý script services bằng pm2