Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label TricksOtherShow all
Công cụ đơn giản để connect tới Nodes trong Kubernetes
Hệ thống cảnh báo "Alert Manager" trên Grafana phiên bản mới
Xây dựng hệ thống Login đăng nhập bảo mật cho Elasticsearch và Kibana bằng X-Pack
Hướng dẫn config ProxyPass đến HTTPS trong Apache2
Hướng dẫn tạo trigger webhook Jenkins trên Github
Tạo Basic Auth cho Nginx Ingress trên Kubernetes
Service tạo pull secrets với AWS, Azure, GCR, Docker Private Registry cho Kubernetes
Config tổng hợp cho Apache2 mà bao nhiêu năm mình tích lũy được khi sử dụng
Hướng dẫn tạo certificate của Cloudflare
Hướng dẫn sử dụng Github để làm kho upload ảnh miễn phí
Hướng dẫn cách chia nhỏ config file Krakend ra để dễ dàng quản lý
Các Jobs trong Jenkins duplicate khi build "Extending with Shared Libraries" và cách khắc phục
Hướng dẫn xây dựng "Shared Libraries" để có thể update Jenkinsfile, giúp mở rộng dễ hơn
Hướng dẫn di chuyển các storage cloud qua lại với nhau, khác account
Hướng dẫn cài đặt Nginx Ingress và Cert Manager sử dụng Let's Encrypt cho Kubernetes
Gia hạn và tạo mới lại certificate cho kubernetes khi hết hạn
Chia sẻ code deployment ELK single sử dụng Kubernetes (K8S)
Hướng dẫn cài dặt Prometheus và Grafana cho Ubuntu bằng cách thủ công và docker-compose
Hướng dẫn update và chuyển đổi giữa các phiển bản nodejs trong linux
Hướng dẫn tạo USB Multi Boot All in One sử dụng Ventoy