Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hướng dẫn cài đặt Book Stack trên Ubuntu phần mềm quản lý Guide Docs

Keyword: How to install Book Stack on Ubuntu for save guide docs
Khi bạn đã là dân IT hoặc đại loại là một người chuyên ghi lại các hướng dẫn để sau này dễ dàng tìm kiếm lại đọc hoặc đưa cho người khác sử dụng, thì việc xây dựng 1 Web Server cho việc lưu trử các file hướng dẫn là 1 điều cần thiết, lúc này chúng ta sẻ nghĩ ngay đến Book Stack
Nó cũng như một thư viện sách khổng lồ online hoặc cái blog server local cho công ty các bạn vậy, tại sao mình lại tìm cái này cho giải pháp của mình bởi khi xưa khi mình làm việc tại công ty các Guide Docs đều là viết bằng file Word sau đó lưu trên server, ai cần gì thì vô đó đọc, nên mình muốn tìm một giải pháp cho nó chuyên nghiệp hơn xíu để quản lý mấy file Guide đó, thôi không nói nhiều về vụ này nữa, bắt đầu thực hiện cài đặt nó nhé

Bước 1: Cài đặt Apache2 cho Ubuntu

apt-get update -y && apt-get upgrade -y
apt install apache2
Sau khi cài đặt xong các bạn thực hiện chạy các lệnh sau để khởi động service lên nhé
systemctl stop apache2.service
systemctl start apache2.service
systemctl enable apache2.service
Để test xem Apache đã cài đặt thành công hay chưa ta sẻ truy cập vào đường link sau nhé, http://localhost

Bước 2: Cài đặt MariaDB Database Server

Để thực hiện cài đặt ta chạy câu lệnh sau
apt-get install mariadb-server mariadb-client
Sau khi chạy xong các bạn thực hiện Start Service lên cho MariaDB để có thể sử dụng nó nhé, với MariaDB ta sẻ chia ra 2 vấn đề
  • Chạy khi OS của bạn là 16.04 LTS
systemctl stop mysql.service
systemctl start mysql.service
systemctl enable mysql.service
  • Chạy khi OS của bạn là 17 hoặc 18.04 LTS
systemctl stop mariadb.service
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service
Sau khi enable MariaDB xong bạn thực hiện cấu hình MariaDB bằng câu lệnh sau theo bên dưới
mysql_secure_installation

Cấu hình:

  1. Enter current password for root (enter for none): Chỉ cần nhấn Enter
  2. Set root password? [Y/n]: Y
  3. New password: 1234@abcd
  4. Re-enter new password: 1234@abcd
  5. Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  6. Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  7. Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
  8. Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y
Thực hiện restart lại service và  truy cập vào root để tạo database
mysql -u root -p
Sau khi đã truy cập vào MySQL rồi thì chạy các câu lệnh Query sau để tạo Database
CREATE DATABASE bookstack;
CREATE USER 'adbookstack'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234@abcd';
GRANT ALL ON bookstack.* TO 'adbookstack'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234@abcd' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bước 3: Cài đặt Php 7.1

Để cài đặt PHP các bạn cần thêm 2 repo này vào nhé
apt-get install software-properties-common
add-apt-repository ppa:ondrej/php
apt update
Sau đó thực hiện cài đặt php nào, nên nhớ cài sao cài các bạn đừng để thiếu php-mysql và php-tidy nhé kẻo xảy ra lỗi
apt install php7.1 libapache2-mod-php7.1 php7.1-common php7.1-sqlite php7.1-curl php7.1-intl php7.1-mbstring php7.1-xmlrpc php7.1-mysql php7.1-gd php7.1-xml php7.1-cli php7.1-mcrypt php7.1-tidy php7.1-zip
Bây giờ các bạn thực hiện truy cập vào đây để chỉnh sửa file cấu hình php.ini nhé
vi /etc/php/7.1/apache2/php.ini
Sau đó tìm các khóa sau để thay đổi chúng như bên dưới, thật ra các bước này điều giống nhau cho mọi web server, nên lần đầu tiên các bạn đã setup cái này rồi thì giờ ko cần setup lại nữa đâu hehe
file_uploads = On
allow_url_fopen = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
cgi.fix_pathinfo = 0
max_execution_time = 360
date.timezone = America/Chicago
Sau đó save file lại nhé

Bước 4: Restart lại Apache2 và kiểm tra xem Php đã cài đặt ổn hay chưa bằng cách sau

Để khởi động lại Apache2 ta chạy câu lệnh sau
systemctl restart apache2.service
Để test Php thì chỉ cần tạo 1 file phpinfo.php trong đường dẫn sau (/var/www/html/) với nội dung
vi /var/www/html/phpinfo.php
<?php phpinfo( ); ?>
Sau khi đã setup xong ta test thử phpinfo đã hiển thị lên chưa nhé

Bước 5: Download và cài đặt BookStack

Đây mới là bước hấp dẫn trong bài viết này đây hehe, chúng ta thực hiện các lệnh sau để cài đặt composer nhé
apt-get install curl
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/bin --filename=composer
cd /var/www/html/
apt install git
git clone https://github.com/BookStackApp/BookStack.git --branch release --single-branch
cd BookStack
composer install
Kế tiếp chúng ta đổi tên file .env.example thành .env và thực hiện chỉnh sửa một số thông tin cần thiết sau
mv .env.example .env
vi .env
Sau đó thực hiện cấu hình chuỗi connect đến database bằng file cấu hình .env
# Database details
DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=bookstack       
DB_USERNAME=adbookstack
DB_PASSWORD=1234@abcd
Save lại và thoát ra, sau đó thực hiện chạy câu lệnh sau trong thư mục BookStack để tạo ra key cho database
php artisan key:generate
php artisan migrate
Cuối cùng là cấp quyền cho thư mục BookStack
chown -R www-data:www-data /var/www/html/BookStack/
chmod -R 755 /var/www/html/BookStack/

Bước 6: Thực hiện cấu hình config cho Apache2 cho BookStack Site

Chúng ta thực hiện tạo 1 file cấu hình với tên miền là bookstack.local.com
vi /etc/apache2/sites-available/bookstack.local.com.conf
Sau đó copy cấu hình sau bỏ vào trong file đó nhé
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin [email protected]
     DocumentRoot /var/www/html/BookStack/public
     ServerName bookstack.local.com

     <Directory /var/www/html/BookStack/public/>
          Options FollowSymlinks
          AllowOverride All
          Require all granted
     </Directory>

     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
Sau đó thực hiện save lại truy cập tiếp vào hosts để tao miền ảo nhé
vi /etc/hosts

 Bật cấu hình site của apache bookstack lên nhé truy cập vào /etc/apache2/sites-available/
cd /etc/apache2/sites-available/
a2ensite bookstack.conf
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2.service
Như vậy là thành công nhé chúng ta chỉ cần truy cập bằng tài khoản mặc định là ok
user: [email protected] và pass: password
 Chúc các bạn thành công !
Nguồn: itblognote.com

Post a Comment

0 Comments