Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Bật Remote VNC Server trên Ubuntu 16 và 18 với Terminal

Keyword: How to settings VNC Server on Ubuntu by Terminal
Sau nhiều lần tìm kiếm cho việc sử dụng Terminal để settings VNC thì cuối cùng mình cũng tìm ra được cách, trước kia thì tìm dễ dàng nhưng chỉ là đối với Ubuntu 16 còn với 18 thì câu lệnh nó hơi khác một chút nên thành ra việc sử dụng terminal để thực hiện gặp 1 chút khó khăn nhỏ nhưng hiện tại mình đã tìm ra được đáp án rồi nên sẵn tiện đem share cho các bạn nào cần luôn

Mình sẻ bắt đầu với đoạn script dành cho Ubuntu 16:

#!/bin/bash
apt-get install dconf-editor -y
apt-get update -y 
apt-get upgrade -y
export DISPLAY=:0
dbus-launch dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/enabled true
dbus-launch dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/prompt-enabled false
dbus-launch dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/authentication-methods "['vnc']"
dbus-launch dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/require-encryption false
dbus-launch dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/vnc-password \"\'$(echo -n Sutr1xIT | base64)\'\"
# Add Lock False 
dbus-launch dconf write /org/gnome/desktop/screensaver/lock-enabled false
dbus-launch dconf write /org/gnome/desktop/screensaver/ubuntu-lock-on-suspend false
dbus-launch dconf write /org/gnome/desktop/session/idle-delay "uint32 0"
sudo service lightdm restart

Và đây là đoạn script dành cho Ubuntu 18:

#!/bin/bash
apt-get install dconf-editor -y
dbus-launch gsettings set org.gnome.Vino prompt-enabled false
dbus-launch gsettings set org.gnome.Vino authentication-methods "['vnc']"
dbus-launch gsettings set org.gnome.Vino require-encryption false
dbus-launch gsettings set org.gnome.Vino vnc-password $(echo -n '1234@abcd'|base64)
dbus-launch gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.sharing active true
eths=$(nmcli -t -f uuid,type c s --active | grep 802 | awk -F  ":" '{ print "'\''" $1 "'\''" }' | paste -s -d, -)
dbus-launch gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.sharing.service:/org/gnome/settings-daemon/plugins/sharing/vino-server/ enabled-connections "[ $eths ]"
sudo service gdm3 restart
Các bạn chỉ cần add 2 đoạn script này vào 1 file có đuôi là .sh thì ngon lành
Nguồn: itblognote.com

Post a Comment

0 Comments