Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Batch CMD xóa tất cả Password được lưu trong Windows Credential Manager

Có lẽ mọi người trong quá trình làm việc sẻ cần đến việc không muốn User lưu những tài khoản của mình trên Windows hoặc vào một mục đích gì đó để xóa toàn bộ User đã lưu trên Credential Manager mà không muốn xóa từng User nên vì thế mình xin gửi 1 đoạn Script được viết bằng CMD để cho các bạn tham khảo
Code:
@echo off
cmdkey.exe /list > "%TEMP%\List.txt"
findstr.exe Target "%TEMP%\List.txt" > "%TEMP%\tokensonly.txt"
FOR /F "tokens=1,2 delims= " %%G IN (%TEMP%\tokensonly.txt) DO cmdkey.exe /delete:%%H
del "%TEMP%\List.txt" /s /f /q
del "%TEMP%\tokensonly.txt" /s /f /q
echo All Done
Pause

các bạn tạo 1 file text sau đó chép đoạn code của mình ở phía trên và đặt tên file là Clear Credential.cmd nếu bạn muốn mõi lần máy khởi động sẻ phải xóa Remember Password thì thực hiện vấn đề sau.

Như vậy mõi lần khởi động lại các Pass bạn Remember được lưu trong Credential điều được xóa 1 cách Auto, chúc các bạn thành công...

Post a Comment

0 Comments